Koordinátor BOZP

Zákon č. 309/2006 Sb., který vychází z evropské legislativy, předepisuje zadavateli (investorovi, stavebníkovi)stavby, aby v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. Koordinátora BOZP je povinen určit zadavatel stavby.

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají všichni zadavatelé staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel.

Činnost koordinátora BOZP během přípravy stavby

 • poskytuje investorovi a projektantovi odborné konzultace
 • zpracovává Plán BOZP
 • ohlašuje zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu
  inspektorátu práce (plná moc)

Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů z hlediska BOZP
 • sleduje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou
  dodržovány požadavky na BOZP
 • kontroluje způsob zajištění staveniště
 • účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním
  úřadem
 • navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a sleduje
  dodržování plánu BOZP
 • provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP

Kontaktujte nás

  Zasláním poptávkové formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (viz. zásady ochrany osobních údajů)

  Brněnská 489, 696 11 Mutěnice

  +420 518 352 504

  investservis@investservis.eu