Rozsah technického dozoru

1. Činnost před zahájením prací

 • Před zahájením prací technický dozorce, v rozsahu svého pověření, zejména:

  a) přebírá doklady a seznamuje se s jejich obsahem
  b) předává staveniště a dbá, aby jeho převzetí potvrdil zhotovitel ve stavebním deníku, případně zhotoví zápis o tomto předání
  c) odevzdává montážní pracoviště a dbá, aby jeho převzetí potvrdil zhotovitel v montážním deníku
  d) zúčastňuje se předání základních směrových a výškových bodů

2. Činnost v průběhu prací

 • 2.1. Po odevzdání staveniště, případně montážního pracoviště v průběhu prací, technický dozorce zejména:a) sleduje dodržení termínů provádění prací dle časového plánu stavby
  b) přejímá v souladu se smlouvou pracoviště a předává připravené práce dalším zhotovitelům pro jejich navazující práce
  c) sleduje dodržování podmínek stavebního povolení a opatření orgánů státního stavebního dohledu, popř. dalších a požaduje jejich dodržování. Jde-li o opatření, která nemůže sám zajistit, požaduje jejich provedení investorem popř. upozorní příslušný stavební úřad či jiný příslušný orgán
  d) zaznamenává dočasné zastavení stavebních nebo montážních prací do stavebního nebo montážního deníku, navrhuje investorovi provedení nezbytných opatření
  e) spolupracuje v rozsahu obecně závazných právních předpisů s pracovníkem pověřeným  výkonem autorského dozoru generálního projektanta a specialisty.
  f) je oprávněn dát příkaz k okamžitému přerušení prací, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, jestliže je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě  nebo hrozí-li vážné škody investorovi
  g) uplatňuje náměty k zhospodárnění  výstavby nebo budoucího provozu (užívání) stavby
  h) činí spolu s pracovníky zhotovitelů opatření k odvrácení nebo k omezení škod při ohrožení stavby  živelnými vlivy, při vzniku škod zjišťuje s pracovníky dodavatelů jejich příčiny, rozsah a předběžné náklady na jejich odstranění
  i) upozorňuje generálního projektanta na případné závady, které zjistil v dokumentaci
 • 2.2. Technický dozorce běžně sleduje a kontroluje jakost a rozsah dodávek a prací prováděných na stavbě a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, podmínkami smluv, právními předpisy a technickými normami. Za tím účelem:a) kontroluje program řízení jakosti po celou dobu výstavby, sleduje a potvrzuje obsah stavebního (montážního) deníku, kontroluje jeho řádné vedení a úplnost záznamů, upozorňuje zhotovitele zápisem na nedostatky, které zjistil v průběhu kontroly a navrhuje investorovi nebo dalším účastníkům výstavby provedení potřebných opatření, první průpis stavebního (montážního) deníku ukládá pro potřeby investora
  b) kontroluje, zda zhotovitel provádí v požadovaném rozsahu zkoušky materiálů a konstrukcí a zda eviduje předepsané doklady o jakosti výrobků a prováděných prací, je přítomen při odběru vzorků materiálů a při zkouškách prováděných na stavbě. V případech dohodnutých ve smlouvě na výzvu zhotovitele prověřuje  práce, které budou v dalším průběhu dodávky zakryty nebo se stanou nepřístupnými, kontrolu provádí za účasti zástupce budoucího provozovatele (uživatele), bude-li to s ním dohodnuto v průběhu prací na zadání stavby, zápisy do stavebního (montážního) deníku provádí vždy technický dozorce
  c) v rozsahu svého pověření řeší kolize prací nebo řešení navrhuje investorovi
  d) sleduje dodržování technologického postupu prací, stanoveného projektovou dokumentací a posuzuje, zda práce jsou prováděny v soulady s technickými normami, smluvními podmínkami, právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy
  e) sleduje kvalitu prací a to, zda zhotovitel dokládá výrobky pro stavbu osvědčením o jakosti nebo dokladem o vlastnostech
  f) hlásí archeologické nálezy
  g) účastní se na stavbě kontrolních porad (dnů) a připravuje pro ně podklady
  h) vyslovuje v rozsahu svého pověření po projednání s generálním projektantem souhlas s návrhy zhotovitelů na jednotlivé dílčí změny prováděcích projektů nebo předkládá návrhy na rozhodnutí  investorovi se svým vyjádřením
  i) vyslovuje v rozsahu svého pověření souhlas s návrhy zhotovitelů na záměny materiálů nebo předkládá návrhy na rozhodnutí investorovi se svým vyjádřením
  j) předkládá investorovi průběžně, podle potřeby, návrhy na vyžádání změn správních rozhodnutí, úpravy smluv, apod.
  k) zajišťuje v rozsahu svého pověření opatření k uskladnění a manipulaci s dodávkami, které investor zabezpečil
  l) zajišťuje inženýrský dozor při realizaci potřebných přeložek stávajících sítí
  m) provádí kontrolu a koordinaci plnění časových plánů realizace jednotlivých úseků stavby
  n) mandatář vypracovává kontrolní měsíční postupovou zprávu o provedených pracech

3. Činnost při kontrole podkladů pro fakturaci

 • 3.1. Technický dozorce provádí cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacího protokolu, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, provádí věcnou kontrolu podkladů pro fakturování, dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv a správnost potvrzuje svým podpisem. Sleduje soulad podkladů pro  fakturování s rozpočtem stavby
 • 3.2. V průběhu provádění stavby kontroluje čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby (objektů), vede potřebnou evidenci o čerpání rozpočtu (ve finanční a věcné skladbě) a v souvislosti s tím, v rozsahu svého pověření navrhuje zhotoviteli zpracování doplňků rozpočtu a předkládá jejich návrhy se svým vyjádřením investorovi
 • 3.3. Upozorňuje investora na možnost zastavit proplácení faktur, dojde-li:

  * u dodávky tvořící celek k nedodržení termínu odevzdání a převzetí dle smluvních vztahů
  * k nedodržení termínu odevzdání kapacit do zkušebního provozu
  * k porušení ustanovení smluv ze strany zhotovitele ve všech případech postupuje při zjišťování skutečně provedených objemů prací a dodávek dle bodu 3.1.

 • 3.4. Dává na vědomí investorovi veškerá nedodržení smluvních závazků týkajících se podmínek fakturace. 3.5. Technický dozorce nesmí ověřovat správnost účetních dokladů o nákupech  a pracích, které sám pro stavbu provedl.

4. Činnost při odevzdání a  převzetí

 • 4.1. Před zahájením přejímacího řízení technický dozorce zpravidla:a) vyhodnocuje zkoušky, které byly provedeny a navrhuje zkoušky, které mají být provedeny při   přejímacím řízení
  b) na výzvu zhotovitele provádí předběžné prověření dokončenosti a kvality prací
  c) připravuje podle zápisů ve stavebním (montážním) deníku výpis odchylek proti projektové dokumentaci
 • 4.2. v rozsahu pověření vytváří pro přejímací řízení podmínky zejména:

  a) sjednává se zhotovitelem časový pracovní plán přejímání
  b) zve k přejímacímu řízení generálního projektanta, orgány, jejichž účast je stanovena zvláštními předpisy, budoucího provozovatele a ty zhotovitele strojů a zařízení investora, jejichž účast je nutná k řádnému odevzdání a převzetí
  c) přebírá od zhotovitelů jedno vyhotovení dokumentace se zakreslenými změnami provedení stavby a tuto dokumentaci předává investorovi
  d) sepisuje zápis o převzetí souboru strojů a zařízení, a to neprodleně po ukončení  úspěšného komplexního vyzkoušení, příp. náhradního vyzkoušení. U smontovaných strojů, zařízení a konstrukcí  sepisuje zápis o odevzdání a převzetí neprodleně po individuálním přezkoušení
  e)  sepisuje zápis o odevzdání a převzetí, jejich součástí je i soupis vad a drobných nedodělků, zjištěných při odevzdání a převzetí s dohodnutými, popř. požadovanými lhůtami pro jejich odstranění
  f)  odmítne-li dodávku převzít, uvádí v zápise o odevzdání a převzetí zdůvodněné stanovisko
  g)  vyhotovuje s dodavatelem předávací protokoly

5. Činnost při odevzdání a převzetí

 • 5.1. Technický dozorce zejména:

   a) zpracovává pro investora podklady pro vyúčtování majetkových sankcí v případě nesplnění stavby  v termínu dle  uzavřených smluv
   b) zajišťuje pracovníkům zhotovitele ve spolupráci s uživatelem přístup do prostoru, kde mají být vady a  nedodělky odstraněny a potřebnou součinnost
   c) kontroluje odstranění vad a drobných nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí a o jejich odstranění, sepíše zápis, ve které jejich odstranění potvrdí. Při nedodržení termínu zpracuje podklady pro vyúčtování majetkových sankcí
   d) připravuje pro investora podklady pro kolaudační řízení a pro závěrečné vyhodnocení stavby
   e) spolupráce s mandantem ev. při dalších činnostech na základě jeho požadavku

Kontaktujte nás

  Zasláním poptávkové formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (viz. zásady ochrany osobních údajů)

  Brněnská 489, 696 11 Mutěnice

  +420 518 352 504

  investservis@investservis.eu